Pravidla a práva dětí

  Dětská pravidla soužití na třídách

 
 • volně si vybíráme hračky a pomůcky, po ukončení je individuálně uklidíme ( v průběhu herních činností ) na určené místo
 • všichni si pomáháme při společném úklidu
 • neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • na WC a dětské umývárny chodíme bez domluvy s učitelkou
 • neběháme po třídě mezi stolky
 • dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadí a s nářadí  v průběhu herních činností ve třídě
 • ukládáme si věci na určené místo
 • neničíme výtvory, stavby kamarádů
 • v případě poškození stavby se vzájemně dohodneme na dalším postupu
 • nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe
 • používáme slova typu: s dovolením, promiň, děkuji, prosím apod.
 • dokončíme započatou činnost
 • vzájemně se oslovujeme křestními jmény
 • vzájemně si pomáháme
 • vzájemně si půjčujeme hračky
 • neubližujeme si, snažíme se o dohodu
 • při neshodě vyjednáváme
 • dodržujeme čistotu prostředí a osobní hygienu
 • po dohodě s učitelkou můžeme přecházet při ranních hrách do druhého oddělení
 • dodržujeme pracovní návyky po jídle – služby dětí
 • pomáháme s úklidem talířů a příborů po jídle a utíráme stoly
 • pomáháme při péči o květiny na třídách
 • jsme ohleduplní ke kamarádům, kteří po obědě odpočívají na lehátkách
 • musíme dodržovat dohodnutá pravidla na školní zahradě i za přítomnosti rodičů

 

Dětská práva  /zpracováno podle Úmluvy o právech dítěte- zjednodušená verze/

 •    všichni se rodíme svobodní a rovní, i když jsme různí
 •   máš právo na život, svobodu, nikdo nemá právo ti ubližovat
 •  zákon platí pro všechny stejně  
 • máš právo na svůj domov
 • máš právo být občanem své vlasti
 • máš právo cestovat kam chceš a máš právo se kdykoliv vrátit
 • každý má právo založit si rodinu
 • máš právo na svůj majetek
 • máš právo svobodně myslet
 • máš právo říci svůj názor
 • máš právo se sdružovat s jinými, nebo zůstat sám - míš právo na soukromí
 • každý má právo zúčastnit se na vládě ve své zemi
 • každý člověk je členem společnosti, a proto má právo, aby ho společnost, ve které žije chránila
 • máš právo svobodně si vybrat,čím chceš v budousnosti být
 • máš právo mít to, co potřebuješ k životu
 • máš právo na odpočinek a zotavení
 • máš právo chodit do školy
 • tvá dsvoboda nemůže omezovat svobodu jiných
 • máš právo na vhodné informace
 • máš právo na ochranu před dětskou prací
 • máš právo žít svou vlastní kulturou
 • máš právo na ochranu v době války
 • máš právo si hrát
 • máš právo na svět bez drog
 • máš právo na ochranu před zbraněmi
 • máš právo na zdravé životní prostředí