Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program - částečná verze, celý ŠVP je k nahlédnutí v šatně dětí MŠ a nebo v ředitelně MŠ

 

 

„Jaro, léto, podzim, zima ve školce je pořád prima“

 

 

 

Motto:

„V naší školce každý den jdeme krůček za krůčkem.

Za poznáním, za pohádkou, s kamarádem, kamarádkou.

Ať jsou nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět“.

 

 

 

I.        Charakteristika vzdělávacího programu

 

1.  Název ŠVP

 

„ Jaro, léto, podzim, zima ve školce je pořád prima“

 

2.  Základní charakteristika vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Jeho obsah vychází z dlouhodobé koncepce a důkladné analýzy současného stavu mateřské školy. Program je založen na osobním principu. Upřednostňuje vzdělávání na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených hravých činností.

V praktické pedagogické činnosti jde o dosažení vyváženého souladu nezbytných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézat lásku k přírodě, zvnitřnit úctu ke všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Environmentální výchovou tak spojujeme hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická a estetická. Vycházíme ze vzájemných vztahů člověka a jeho životního prostředí – za to je považováno vše, s čím člověk je nebo může být v bezprostředním kontaktu. Celým vzdělávacím programem se v průběhu roku prolíná plnění školních projektů. Klade za cíl usilovat o příznivý rozvoj a vzdělávání všech dětí mateřské školy, o snahu položit dětem dobré a dostatečné základy elementárních klíčových kompetencí předškolního věku důležitých pro jejich celoživotní učení a život.

 

3.  Rámcové vzdělávací cíle

·         Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, vytvářet správný vztah k přírodě, rostlinám, ke zvířatům, ochrana životního prostředí

·         Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

·         Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 

FILOSOFIE MŠ:

Motto:

„V naší školce každý den jdeme krůček za krůčkem.

Za poznáním, za pohádkou, s kamarádem, kamarádkou.

Ať jsou nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět“.

 

Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí.

4.  Vzdělávací obsah

 

 Integrované bloky a jejich realizace

 

Mateřská škola má 4 integrované bloky, které jsou závazné pro celou MŠ, dále pak tematická témata a podtémata.

 

                    I.        Podzim všechny barvy vzal a jimi maloval

                 II.        Zas a zas, je tu zimní čas

              III.        Když ptáček cvrliká, jaro zobáčkem odmyká

                 IV.        Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

 

 

V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Toto vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“, ale které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro něj smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence.

 

 

Kompetence k učení

„Umím se učit, baví mě to.“

 

Kompetence k řešení problémů

„Umím vyzrát nad problémem.“

 

Kompetence komunikativní

„Mluvíš, mluvím, mluvíme.“

 

Kompetence sociální a personální

„Já mám u nás ve školce své místo.“

 

Kompetence činnostní a občanské

„Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním.“

 

 

I.            Integrovaný blok

 

       Podzim všechny barvy vzal a jimi maloval

 

Čas sblížení

·         Kluci holky z naší školky

·         Každé ráno, každý den začínáme s úsměvem

·         Ve školce je prima

·         Počasí je na draka

·         Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak

 

 

ČAS PODZIMNÍHO ČAROVÁNÍ

 

·         Co sklízíme na poli

·         Koulelo se, koulelo červené jablíčko

·         Podzim čaruje, barvami maluje

·         Dešťové kapičky dostaly nožičky

 

 

ČAS PADAJÍCÍHO LISTÍ

·         Listopad, listopad lísteček mi na zem spad

·         Chodila tu zrána, chodila tu vrána

·         Ukolébavka pro zvířátka

 

Charakteristika:

Snažit se usnadnit dětem co nejvíce adaptaci na nové prostředí, začlenit se do skupiny, být respektován a zároveň respektovat druhé. Poznat bezprostřední okolí mateřské školy. Sblížit děti s podzimní přírodou a přírodninami.

 

Hlavní cíle:

- Rozvíjet u dětí schopnost přizpůsobit se, spolupracovat, navazovat nové kamarádské vztahy, získávat osobní samostatnost.

- Rozvíjet u dětí jejich poznání o světě, životě, přírodě a jejich proměnách. Podporovat samostatnost dětí.

- Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

 

 

 

Dílčí cíle:

1)    Dítě a jeho tělo:

Rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti

Rozvíjet a užívat všech smyslů

Osvojovat si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 

2)   Dítě a jeho psychika:

Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev

Posilovat přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)

Poznávat sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit a rozvíjet zájem o učení.

 

3)   Dítě a ten druhý:

Seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému

Vytvářet prosociální postoje, toleranci, respekt a přizpůsobivost

Chránit osobní soukromí bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

4)   Dítě a společnost:

Poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině a k ostatním lidem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

5)   Dítě a svět:

Seznámit se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvářet pozitivnímu vztahu k němu

Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Očekávané výstupy:

·         Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

·         Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě…)

·         Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.

·         Pojmenovat a poznat většinu toho, čím je obklopeno

·         Domluvit se slovy i gesty, improvizovat

·         Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím)

·         Vědomě užívat všech smyslů, všímat si nového

·         Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

·         Odloučit se na určitou dobu od rodičů, blízkých, být aktivní i bez jejich opory

·         Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

·         Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

·         Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

·         Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

Vzdělávací nabídka:

·         Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí …

·         Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

·         Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

·         Přednes, recitace, dramatizace, zpěv

·         Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

·         Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

·         Námětové hry a činnosti

·         Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

·         Aktivity podporující sbližování dětí

·         Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

·         Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

·         Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

·         Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty

·         Ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)

·         Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

II.         Integrovaný blok

 

   Zas a zas je tu zimní čas

 

 

Adventní čas

·         Čertíku Bertíku

·         Vůně Vánoc

·         Přicházejí Vánoce a s nimi Štědrý den

·         Vánoční zvyky a tradice

 

Padá snížek bílý

·         Zimní sporty

·         Zlá paní chřipka chodí tady, dívá se plůtkem do zahrady

·         Co si obléknu

·         Zimní radovánky

·         Moje tělo

 

Zima kraluje

·         Masopust

·         Postavím si sněhuláka

·         Ptáčci v zimě

·         Zahrajem si na školu

·         Sníh a mráz čaruje

 

 

Charakteristika:

  Snažit se dětem přiblížit krásu vánočních a předvánočních svátků, aktivně spoluprožívat a prociťovat zvyky, obyčeje a oslavy. Prohlubovat u dětí dosavadní znalosti a zkušenosti, seznámit děti s vlastnostmi zimní přírody a jejich využití při hrách a sportech.

Hlavní cíle: - Probouzet v dětech estetické kulturní dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, produktivní i receptivní

- Vytvářet u dětí aktivní přístup k osvojování si poznatků, kreativnímu myšlení a schopnosti objevovat a poznávat

- rozvíjet poznatky a základy hodnot

 

 

 

Dílčí cíle:

1)  Dítě a jeho tělo:

Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu

 

2)  Dítě a jeho psychika:

Osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

Rozvíjet tvořivost

Vytvářet základy pro práci s informacemi

Získat relativní citovou samostatnost

Rozvíjet kultivaci mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

3)  Dítě a ten druhý:

Osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 

4)  Dítě a společnost:

Rozvíjet společenský i estetický vkus

Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 

5)  Dítě a svět:

Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

·         Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (sníh, led, zvládat překážky)

·         Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.

·         Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

·         Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

·         Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a prostorem

·         Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci

·         Naučit se zpaměti krátké texty

·         Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

·         Poznat některá písmena a číslice, popř. slova

·         Poznat napsané své jméno

·         Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

·         Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy a orientovat se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase

·         Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

·         Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

·         Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

·         Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

·         Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

·         Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

·         Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

·         Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

·         Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

·         Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

·         Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonymy a antonyma

·         Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je používat

 

Vzdělávací nabídka:

·         Konstruktivní a grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové činnosti

·         Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jejich součástí

·         Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel i písmen

·         Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

·         Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace

·         Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

·         Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině

·         Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou a jejich smysluplné praktické aplikaci

·         Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí …

·         Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem, v nichž může být dítě úspěšné

·         Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

·         Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí …)

·         Dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad

·         Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy

·         Společenské hry, společenské aktivity různého zaměření

·         Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

·         Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

·         Přípravy a realizace společných zábav a slavností

·         Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi

 

 

III.   Integrovaný blok

 

     Když ptáček cvrliká, jaro zobáčkem odmyká

 

Jaro ťuká na vrátka

·         Zimo, zimo, táhni pryč

·         Jaro už se probouzí

·         Jak se jaro ozývá

·         Svátky jara

·         Na jaře na jaře čáp jede v kočáře

 

Čas poznání

·         Voda voděnka

·         Naše sluníčko

·         Na našem dvoře

·         Zvířata a mláďata

·         Kdo bydlí u vody

 

Čas rozkvetlých srdcí

·         Moje rodina

·         Místo kde žiji

·         Maminka

·         Ten dělá to a ten zas tohle

 

Charakteristika:

Příchod jara je neodmyslitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou a budeme pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je potřebné se o přírodu starat, aby byla co nejkrásnější. Seznámíme děti s tradicemi velikonočních svátků. Besedou o knize vzbudíme u dětí zájem o knihy. Děti se více seznámí s dopravními pravidly a bezpečností při pohybu na chodnících i na cestách.

Hlavní cíle:

- Osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, seznamovat ses kulturou, osvojovat si základní poznatky o prostředí, které nás obklopuje

- Posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k rodině a ostatním lidem

- Všímat si změn v přírodě, rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího jara. Získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům

 

Dílčí cíle:

·         Dítě a jeho tělo:

   osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

·         Dítě a jeho psychika:

rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)

 

·         Dítě a ten druhý:

Rozvoj kooperativních dovedností

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v lidské herní skupině …)

 

·         Dítě a společnost:

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

·         Dítě a svět:

Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi

 

Očekávané výstupy:

·         Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem a s jednoduchými hudebními nástroji)

·         Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

·         Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

·         Vést rozhovor

·         Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

·         Popsat situaci (skutečnou i podle obrázku)

·         Chápat slovní vtip a humor

·         Sledovat očima z leva do prava

·         Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

·         Nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným

·         Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

·         Přemýšlet a vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

·         Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech

·         Uvědomovat si své možnosti a limity

·         Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení

·         Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

·         Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

·         Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

·         Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

·         Uvědomovat si, že ne všichni lidi respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Odmítat společensky nežádoucím chování

·         Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, knihami, hračkami, penězi…

·         Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik

·         Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

·         Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

·         Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

·         Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

·         Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 

 

 

Vzdělávací nabídka:

·         Lokomoční, pohybové činnosti a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti)

·         Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem…

·         Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

·         Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů

·         Artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

·         Samostatný slovní projev na určité téma

·         Prohlížení a „čtení“ knížek

·         Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými vzdělávacími prostředky

·         Záměrné pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, charakteristických znaků a funkcí

·         Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání…)

·         Seznámit děti s jarními tradicemi a velikonocemi

·         Estetické a tvůrčí aktivity

·         Hry na téma rodiny a přátelství

·         Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

·         Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, mateřská škola

·         Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

·         Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod., podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

·         Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu

·         Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání praktických ukázek varující dítě před nebezpečím

·         Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení běžného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

·         Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

·         Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

·         Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

IV. Integrovaný blok

 

   Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

 

Léto ťuká na vrátka

·         Svátek slaví všechny děti, s jakoukoliv barvou pleti

·          Cestujeme světem

·         Cestujeme do vesmíru

·         Hurá na výlet

·         Víme, že Země je kulatá

 

Prázdniny jsou tu

·         Loučíme se s kamarády

·         Čas letních radovánek

·         S létem přišel zas, na prázdniny čas

·         Co si brouká letní louka

 

Charakteristika:

V tomto bloku se schylujeme k cíli výchovného a vzdělávacího působení na děti, prožijeme spolu dovádění na dětském dnu a rozloučíme se s předškoláky. Než skončí školní rok, povíme si ještě, kam pojedeme a čím na prázdniny. O prázdninách budeme trávit většinu času při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a všeho, co nám léto nabízí.

 

Hlavní cíle:

- vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Radostně prožívat oslavy ke dni dětí posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem

- Navazovat nová dětská přátelství Poskytovat dětem prostor pro využití vlastních spontánních nápadů

 

Dílčí cíle:

·         Dítě a jeho tělo:

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

·         Dítě a jeho psychika:

Rozvoj schopnosti sebeovládání

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

·         Dítě a ten druhý:

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních

·         Dítě a společnost:

Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

·         Dítě a svět:

Poznávání jiných kultur

        

Očekávané výstupy:

·         Zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

·         Rozlišovat co prozpívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

·         Porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, utvořit jednoduchý rým

·         Postupovat a učit se podle pokynů

·         Rozhodovat o svých činnostech

·         Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

·         Zorganizovat hru

·         Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

·         Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

·         Chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, respektive osobnostní odlišnosti jsou přirozené

·         Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem

·         Bránit se projevům násilí jiného dítěte

·         Chovat se obezřetně při setkání s cizími dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc

·         Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

·         Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

·         Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí

·         Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ.

 

Vzdělávací nabídka:

·         Zdravotně zaměřené činnosti

·         Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

·         Vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo

·         Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

·         Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti

·         Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti

·         Cvičení organizačních dovedností

·         Sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte

·         Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

·         Různorodé společenské hry a skupinové aktivity

·         Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur

·         Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

·         Výlety do okolí a přírody s využitím her

·         Rekreační hry a činnosti

 

Pravidla další práce s integrovanými bloky

Při zpracování TVP budou pedagogové pracovat s „Konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV“.

1)    Podtémata nejsou závazná, pedagogové mají vůli s bloky ve svých TVP pracovat, jednotlivá podtémata prolínat, propracovávat, zkracovat či více rozvést, mohou zařadit téma zcela podle svého uvážení, vždy ale tak, aby vystihovalo téma závazné

2)   Podtémata se mohou, vyskytne-li se potřeba, průběžně dotvářet až při samotné realizaci či podle průběžné myšlenkové evaluace a dialogu mezi pedagogy

3)   TVP je otevřený dokument

4)   Obsah vzdělávací nabídky a časová posloupnost je zcela v kompetenci TVP podle potřeb jednotlivých tříd. Obsah integrovaných bloků musí odpovídat věku, úrovni, rozvoji a zkušenostem dětí ve třídě a vychází z jejich potřeb

5)   U tematického plánování je ponechán prostor pro neplánované aktuálně zařazované témata spontánního prožitkového učení

6)   V propracování bloků do TVP se musí vycházet z toho, co už děti znají, umí, jaké jsou jejich poznatky, dovednosti, zájmy a schopnosti

7)   Cíle usměrňují práci pedagoga, ale nesvazují

8)   Ostatní tematické bloky pro jednotlivá období mezi bloky závaznými si tvoří pedagogové na jednotlivých třídách aktuálně dle potřeby třídy, dle podmínek třídy, konkrétních aktuálních situacích, počasí, ale třeba i na podnět a přání dětí